Приключили проекти и инициативи


CAR-E. Developing vocational training in Career Education

2012-1-HU1-LEO05-04825

Трансфер на международната програма за обучение и сертифициране на кариерни консултанти GCDFв Унгария.


BeGIN: Bulgarian – German Information Networks for Labour Mobility and Social Security Rights

VP/2012/004/0038

Увеличаване на обществената осведоменост на българите, работещи в Германия, относно трудовата мобилност и преноса на социалноосигурителни права.

www.podkrepa.eu


NELLII – Network for Effective Life Long Initiatives and Information

521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1

Изграждане на мрежа за инициативи и разпространение на информация в областта на ученето през целия живот. Провеждане на 28 местни и 6 регионални празника на ученето в цялата страна. 

www.nellii.bg


Enjoy Language within Tourism

LLP-LdV/TOI/SE/11/1383-2011-1-SE1-LEO05-08376

Популяризиране ученето на чужди езици сред младите мъже, работещи в туризма.

www.enjoy-language.se


GREEN EMPLOYABILITY

2011-1-BG1-LEO05-05046

Адаптиране на учебна програма за професионално образование и обучение, която формира екологична осъзнатост и „зелени умения" на работното място.

http://greenemployability.info


AdValue - Training and Validation of Adults' Transferable Skills 
510853-LLP-1-2010-1-BG-GRUNDTVIG-GMP 
Популяризиране на неформалното и самостоятелно учене и създаване на учебна програма и система за валидиране на 10 ключови преносими умения 
www.advalue-project.eu 

LINK - Career Services for Better Jobs 
N-2010-1-BG1-LEO05-03102 
Проект за подобряване на качеството и достъпа до кариерни услуги на клиенти в риск
чрез трансфер на програма за обучение на кариерни консултанти и създаване на карта на кариерните услуги в България, Испания и Полша 

WBS - Web Based Support for Job Seekers 
KA504861-2009-LLP-IT-KA3-KA3MP 
Онлайн подкрепа на търсещите работа чрез интерактивен сайт за кариерно консултиране

TANDEM - How to establish inter-generational and inter-cultural communication   and how to provide for transfer and transparency of competences in VET 
LLP-LdV/TOI/2009-1-NO1-LEO05-01045 
Изграждане на връзка между поколенията и културите и осигуряване на преносимост и прозрачност на компетенциите в професионалното образование и обучение 
www.tandem-project.eu 

LET'S - Let seniors teach sense of initiative and entrepreneurship through innovative multimedia storytelling approaches 
Grundtvig, 2009-3665/001–001 
Окуражаване на възрастни да се заемат с предприемачество чрез споделени видео истории 
www.letsenterprise.eu 

YELL - Young Europeans Love Languages 
Key Activities 2, 2008-4283/001-001 
Повишаване на мотивацията на младите хора да учат чужди езици чрез неформално учене в атрактивна среда и хоби занимания
www.yell-project.eu


JOY&LEARN - FESTIVALS AND CALENDAR OF LIFELONG LEARNING IN BULGARIA
KA1 European Cooperation in Education and Training, 2009-5142/001-001
Проект Ученето Удоволствие популяризира разнообразието от възможности, ползите и радостта от ученето през целия живот в България чрез празници и календар на ученето
Facebook: Ученето Удоволствие

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи", ПМД - П3.1-160-2010
Проучване сред работодатели и млади хора в България на уменията за заетост на българските младежи.

PILGRIMAGE - From Knowledge Transfer to Autonomous Learning
Grundtvig, 2008-3468/001-001
Създаване на стандарти, педагогически материали и филмчета, илюстриращи как учителите могат да подобрят своя начин на преподаване като стимулират автономността на учащите

НОВА ЗАЕТОСТ - КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ
Национален план за действие по заетостта, 2010
Повишаване на пригодността за заетост на 1000 безработни млади хора в България

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДКРЕПА И ПОДГОТОВКА ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ НА ЮНОШИ В РИСК
ФБО беше партньор на Столична община и сдружение "Дете и пространство" в провеждането на Ателие Клуб "Кариера" в Дом за деца "Христо Ботев" в кв. Горна Баня.

КЛУБ КАРИЕРА
BG051PO001/07/4.2-01/366
Създаване на Клубове Кариера в три пилотни училища в София като иновативен инструмент за осъществяване на връзка между средното образование и пазара на труда в България.

http://klubkariera.blogspot.com/

IF - VocationalGuidanceforImmigrants' ImprovedFuture
LeonardodaVinci, TransferofInnovation, 2008-1-SE1-LEO05-00423
Подпомагане на имигрантите да се адаптират и да намерят работа чрез подобряване на кариерните услуги, насочени към тях

L3 - Learningtolearnnetworkforlowskilledseniorworkers
2008-1-IT1-LEO04-00006
Мултимедия за създаване на умения за учене на нискоквалифицирани възрастни

EMEVOC - E-ManualforEducationalandVocationalCounseling
LLP-LdV/TOI/2007/LV/004
Адаптация на уеб-базиран инструимент за оценка на компетенциите на кариерните консултанти

Популяризиране на студентската мобилност и практики в Европа по програма Еразъм
EuropeanCommission, PlanD, 2007-2008

УСЛУГИ ПО КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ - Механизъм за създаване на конкурентоспосбна и ефективна работна сила в България
GermanMarshalFund, 2008

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
2007

ОБУЧЕНИЕ НА 1000 КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Създаване на капацитет за професионално ориентиране в средното образование – обучение на над 1000 педагогически съветници от цялата страна по международната програма за кариерни консултанти GCDF.

УНИВЕРСИТЕТСКИ КАРИЕРНИ ЦЕНТРОВЕ
http://careercenters.staj.bg

НАЦИОНАЛНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
www.staj.bg

ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ:
www.kakvidastanem.bg- сайт с информация за различни професии и специалности
карти за оценка на ценностите и предпочитанията по отношение на работата
наръчници и материали за търсене на работа

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info