Настоящи партньорства и инициативи на Фондация на бизнеса за образованието

Be Positive
http://www.bpositive.eu/
Целта на проекта е да се разработи иновативен обучителен курс, който ще насърчи младите безработни хора и тези, които не са включени в никакви образователни или обучителни форми. Модулната обучителна програма "Be Positive" ще бъде пилотирана със 100 – 150 млади безработни хора в Австрия, България, Великобритания, Гърция, Испания и Швеция. Финалният продукт ще може да се използва безплатно чрез уебсайта на проекта. 
No на проекта: 2014-1-SE01-KA202-000988
Програма Еразъм+

Период на изпълнение: 2014 - 2016


Prometheus

www.facebook.com/prometheuseu

Проектът предвижда изграждане на онлайн платформа за кариерно консултиране, създаване на Електронна книга 100+ вдъхновяващи практики в сферата на кариерното консултиране, изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад; Професионална мрежа на кариерните консултанти Прометей, Наръчник за онлайн кариерно консултиране и Виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и приложения за мобилни телефони.

No на проекта: 2014-1-BG01-KA204-001560

Програма: KA2

Водеща организация: Фондация на бизнеса за образованието

Период на изпълнение: 2014 - 2016


Info4Migrants

http://info4migrants.eu/

Целта на проектa е да отговори на нуждата от по-ефективна интеграция на мигрантите в Европа чрез усъвършенстване и внедряване на иновативeн информационен портал за нуждите на професионалното образование и консултиране в Австрия, България, Финландия, Испания и Швеция.

No на проекта: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

Водеща организация: CareersEurope, UK

Период на изпълнение: 2013 – 2015


EMCOSU - Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities

www.emcosu.eu

Проектът има за цел да установи кои са успешните модели и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между бизнеса и университетите в Европа. Инициативата се провежда в България, Словения, Испания, Унгария, Полша и други страни от ЕС. 

No на проекта: 526713-LLP-1-2-12-1-SI-ERASMUS-ECUE

Програма: Еразъм

Водеща организация: Университет на Любляна

Период на изпълнение: 2012 – 2015

Get Ready 2 Work – Готови за работа

http://getready2work.eu/

No на проекта: Проект BG051PO001-7.0.07-0276

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Водеща организация: КАТРО България

Проектът има за цел да допринесе за повишаване на заетостта на младите хора в неравностойно положение на пазара на труда в България. За целта се трансферират успешни модели от Австрия и Германия за обучение по ключови компетентности и програми за активно включване и социална интеграция..

Период на изпълнение:  2013 - 2015


Изграждане на капацитета на сдружение Ecosystem Europe

www.ecosystemeurope.org

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Водеща организация: Ecosystem Europe

Период на изпълнение: 2014 – 2016


ASkills - Assessment of Social Skills for better possibilities for employment

www.askills.se

No на проекта: 2012-1-SE1-LEO05-11645

Програма: Леонардо да Винчи

В последните години нивото на социалните умения на служителите става все по-важно за работодателите от цяла Европа. По-голямата част от безработните остават без формално образование и обучение, или признаване на техните социални умения и компетентности. Настоящият проект ще даде възможност за оценка на знанията, уменията и компетентностите, които са развити самостоятелно чрез работа, доброволен труд и неформални дейности.

Водеща организация: Folkuniversitetet, Швеция

Период на изпълнение:  2012 - 2014


CULTOOL - Intercultural Competences for Personal and Professional Life

www.cultoolproject.com

Проектът е насочен към стимулиране на мобилността в професионалното и висшето образование, чрез виртуална класна стая за усвояване на междукултурни компетентности от ученици и студенти.

No на проекта: 2012-1-ES1-LEO05-47849

Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

Водеща организация: FGUVA

Период на изпълнение: 2012 – 2014

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info